ପୁଣ୍ୟମୟୀ
ପୁଣ୍ୟମୟୀ

ପୁଣ୍ୟମୟୀ

ଛୁଅନା...ଛୁଅନା.... ପୁଣ୍ୟମୟୀ....! ତମ ସତୀତ୍ଵର ସଫେଦ ପରଦାରେ ଲାଗିଯିବ ଦାଗ , କହିବନି ଅଲାଜୁକ ମଣିଷ ଲଙ୍ଘିଗଲା ସୀମାହୀନ ଦିଗନ୍ତ । ମୁକ୍ତକେଶୀ...! ହୁଏତ ସହିଥିବ ଅପେକ୍ଷାର ମଧୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ , ମାତ୍ର ଏତିକିରେ ପୁଣ୍ୟତୋୟା...! ଉପେକ୍ଷା କଲ…

Continue Reading
Close Menu