ଭାବନା ଅନନ୍ତ
ଭାବନା ଅନନ୍ତ

ଭାବନା ଅନନ୍ତ

ଭାବନା ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସୀମିତ । କହିବି ବା କଅଣ ଲେଖିବି ବା କଅଣ ତମସା ଅନନ୍ତ ଦୀପ ସୀମିତ । ଭାବନା ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସୀମିତ ॥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଅଭାବ ଅଛି ତଥାପି କଳ୍ପନା ଅତୀତ ଏ ଭାବ…

Continue Reading
Close Menu